Sydney - Vitraag Jain Sangh
Melbourne - Jain Sangh
Perth - Jain Community of Western Australia
Brisbane - Jain Sangh